Nazca is een netwerkorganisatie die de behoeften van de zelfstandige, waardevolle professional faciliteert en hem of haar uitdaagt in een omgeving waarin delen veilig en vertrouwd is.
Onze service omvat ook Recruitment Proces Outsourcing (RPO), waarbij u als opdrachtgever het recruitmentproces geheel of gedeeltelijk overdraagt aan Nazca. Bespaart u tijd, kosten en vergroot uw succeskans.
Nazca is gespecialiseerd in het leveren van professionals met een focus op resultaat. Met name op het gebied van Management, Finance, HR, Marcom, Procurement, ICT en Technology.
Door zaken op een andere manier te bekijken, vanuit een ander perspectief en door bestaande conventies los te kunnen laten, werken we iedere dag aan betere oplossingen.

Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Nazca, gevestigd en kantoorhoudende te (1718 PA) Hoogwoud aan de Dokter Poolstraat 9, (hierna: ‘Nazca’). Elk bezoek aan de websites van Nazca is onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden. Door uw bezoek aan de website(s) stemt u stilzwijgend en onvoorwaardelijk in met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden (hierna: ‘de Gebruiksvoorwaarden’). Nazca kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, en de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zijn geldig vanaf het ogenblik waarop zij gepubliceerd worden. Wij adviseren u daarom regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht die Nazca aan de samenstelling van haar websites besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze websites wordt gepubliceerd niet volledig, juist of actueel is. De op of via deze websites aangeboden informatie kan gewijzigd worden en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Nazca garandeert niet dat de websites te allen tijde ononderbroken beschikbaar zijn. Nazca behoudt zich het recht voor om zonder kennisgeving de technische kenmerken en toegankelijkheid van de websites te optimaliseren of aan te passen. Nazca sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites, het gebruik van informatie die door middel van de websites is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de websites te kunnen raadplegen.

De toegang tot en het gebruik van onze website

U hebt het recht om onze websites voor privédoeleinden te gebruiken. Commercieel gebruik (zoals onder meer het gebruik van (delen van) de websites om advertentie-inkomsten te verwerven of het (gedeeltelijk) overnemen van content) is verboden. U mag de normale werking van onze websites niet hinderen, en u verbindt zich om volgende gedragsregels na te leven op onze website:

  • Geen inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Nazca of van de auteurs, in ruime zin, die werken op onze websites plaatsen;
  • Geen spam, virussen, malware of andere ongepaste berichten of informatie verspreiden via onze websites;
  • De beveiliging van onze websites niet ontwijken of hinderen;
  • Geen middelen gebruiken voor het zoeken of indexeren van (delen van) onze websites, zoals o.m. robots of spiders. Voor zoekmachines geldt dat deze zich dienen te houden aan het robot.txt protocol;

Links naar andere websites

Onze websites bevatten links naar websites van derden. Dit betekent niet noodzakelijk dat Nazca deze websites aanbeveelt, met de inhoud ervan akkoord gaat of met deze websites op enige wijze samenwerkt. Evenmin geeft Nazca enige waarborg over de geschiktheid, juistheid, volledigheid of veiligheid van deze websites. Nazca is dan ook niet verantwoordelijk voor dergelijke websites en de daarop aangeboden informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten, databankrechten en andere (intellectuele) eigendomsrechten op de inhoud en vormgeving van de websites van Nazca berusten uitsluitend bij Nazca en haar licentiegevers. Nazca behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten ten aanzien van de websites van Nazca voor. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nazca is het niet toegestaan om op welke wijze dan ook (een deel van) websites van Nazca geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan, te hergebruiken of anderszins te verveelvoudigen of openbaar te maken, óók niet als de bron wordt vermeld.

Door plaatsing van enige content op onze websites geeft u Nazca en aan haar gelieerde vennootschappen een eeuwigdurende, onvoorwaardelijke licentie om deze content, of een deel daarvan, op welke wijze dan ook (verder) openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins te gebruiken of te exploiteren in welke vorm of via welk medium dan ook. Indien u geen rechthebbende bent op de geplaatste content dient u toestemming te hebben van de rechthebbende voor dat u tot plaatsing overgaat en de naam van de rechthebbende te vermelden indien deze dat wenst. Tevens dient u bij plaatsing of inzending van beeldmateriaal toestemming te hebben van geportretteerde.

Privacy en cookies

Het Privacy statement en het Cookie statement van Nazca zijn van toepassing op ieder gebruik van websites van Nazca en maken integraal deel uit van deze voorwaarden.

Nazca legt aanvullende informatie omtrent het gebruik van de diensten van Nazca vast en verzamelt deze informatie door middel van het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technieken. De wijze waarop de data wordt verzameld en een omschrijving van de doeleinden kunt u hier teruglezen in het Cookie statement van Nazca.

Slotbepaling

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruiksvoorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

icontwittericonfacebooksocialmediahometextnametwitternamefacebook

Contactgegevens

Dokter Poolstraat 9
1718 PA Hoogwoud, NL
+31 226 359 810
info@nazcagroup.nl
KvK: 52177645
BTW: 850330907B01

© 2024 Nazcagroup - Alle rechten voorbehouden